به دو روش تقریب می زنیم:

الف – روش قطع کردن                  ب- روش گرد کردن

الف-روش قطع کردن:1 -در این روش وقتی گفته می شود قطع کردن با تقریب کم تر از10یعنی یکان ها ارزش زیادی ندارند و دیگر نیازی به نوشتن آن ها نیست.

                                                                     234می شود   230

2-ووقتی گفته می شود با تقریب کم تر از100یعنی یکان و دهگان ارزش زیادی ندارند و دیگر نیازی به نوشتن آن ها نیست.      247می شود 200

3- و وقتی گفته میشود با تقریب کم تر از 1 یعنی اگر اعداد اعشاری داشته باشیم دیگر ارزش زیادی ندارند و نیازی به نوشتن آن ها نیست. 1/68می شود1

ب- روش گرد کردن:در روش گرد کردن سعی می کنیم که هنگام قطع کردن اعداد با کمک تقریب، عدد داده شده را به عدد وافعی نزدیک کنیم تا اختلاف کمتری به وجود آید . یعنی هنگام قطع کردن به عدد نگاه می کنیم تا متوجه شویم که به عدد رند بالایی خود نزدیک تر است یا به عدد پایینی خود. مثلا” 34 به 30 نزدیک تر است و عدد 37 به 40 نزدیک تراست.سپس آن را با تقریب خواسته شده قطع می کنیم . در واقع گرد کردن همان قطع کردن است اما با این شرط که برای رقم جلویی که باید قطع شود ارزش قائلمی شویم و آن را مورد ملاحظه قرار می دهیم به این صورت که اگر رقم سمت راستی که باید قطع شود کم تر از 5 بود آن را به عدد پایینی و اگر 5 و بیش تر از 5 بود آن را به عدد بالایی رند می کنیم.

مثلا”                         34می شود 30      و    37 می شود 40

با در نظر گرفتن این موضوع که اگر اولین رقم از رقم هایی که حذف می کنیم (رقم سمت چپ) برابر 5 و یا بیش تر از 5 باشد باید به آخرین رقمی که حذف نمی شود یک واحد اضافه کنیم . مثلا” عدد 17983با تقریب کم تر از 1000و به روش گرد کردن تبدیل به 18000می شود.

————————————————————————————

قطع کردن:

مرتبه رو دربیار                          زود زیر آن خط بذار

تا اینجا رونگه دار                       ادامه روصفر بذار

به این می گن قطع کردن             سعی کن بلدی حتما”

گرد کردن:

مرتبه رو دربیار                       زود زیر آن خط بذار

بعدیش رو دایره بذار                از دایره خبر دار

اگه داره صفر تا4                   ادامه رو صفر بذار

اما بیشتر از 4                      روی قبلی 1 بذار

ادامش روصفر بذار                 این گرد کردنه هوشیار

 

نرم افزار گرد کردن اعداد با تقریب کمتر از 1000 – پاکدلها

روش بازی : شما در صفحه یک عدد می بینید که باید با تقریب کمتر از 1000 آن را گرد کرده و روی عدد صحیح کلیک کنید.اگر جواب درست باشد تیک سبز برای شما درج می شود و اگر جواب اشتباه باشد ؛تیک قرمز ثبت خواهد شد.

اهداف محصول : آشنایی و انجام فرایند تقریب ریاضی ، شناخت تقریب ؛ تخمین در ریاضی ؛ احتمال ریاضی و حدس و برآورد ؛بازی وریاضی ابتدایی ، نرم افزار درس ریاضی ابتدایی